Slovník pojmov z oblasti elektroinštalácií

230VIde o hodnotu striedavého napätia v jednom fázovom vodiči našej rozvodnej siete (teda aj v klasickej zásuvke u vás doma). V minulosti sa používala hodnota 220 V

400VIde o hodnotu striedavého napätia medzi ktorýmikoľvek dvoma fázovými vodičmi v trojfázovej rozvodnej sústave. V minulosti sa používala hodnota 380 V

ACstriedavý prúd

Bernard svorkaIde o špeciálnu svorku, ktorá sa používa na vodivé pospájanie neživých častí kvôli vyrovnaniu potenciálu. Bernard svoriek je viacero typov, napr. na potrubie či pod umývadlovú alebo sprchovú batériu.

DCjednosmerný prúd (s týmto pojmom sa najviac stretnete pri LED pásoch v rámci bežnej inštalácie). Smer jeho prúdenia vo vodiči sa v čase nemení a je stále rovnaký. Jeho zdrojom môže byť napr. batéria, dynamo alebo aj striedavý zdroj po usmernení. Jeho prenos cez rozvodnú sieť je technologicky aj ekonomicky náročný.

Impedancia – Ide o odpor, ktorý je kladený striedavému prúdu. Striedavému prúdu totiž kladie okrem tzv. činného odporu prekážku aj tzv. indukčná a kapacitná reaktancia (tie sa pri jednosmernom prúde neuplatňujú)

HDO – Skratka pre Hromadné diaľkové ovládanie. Systém dostáva z rozvodnej siete signál o prechode na lacnejšiu tarifu elektriny (napr. v noci a cez víkendy) a aktivuje stýkač. Ten môže spínať napr. el. kotol, boiler, vykurovací systém a podobne.

Hertz (Hz) – Základná jednotka frekvencie. V našej siete je hodnota frekvencie 50 Hz

Frekvencia – Frekvencia el. prúdu vyjadruje, koľkokrát sa zmení polarita (smer) striedavého prúdu za určitý čas.

DIN lišta – Dierovaná alebo plná lišta so špeciálnym tvarom, ktorá sa používa v elektrorozvádzačov alebo elektrorozvodniciach na uchytenie elektrických prístrojov (ističe, prúdové chrániče, prepäťové ochrany, svorky, atď.). 

Dutinka – Ide o návlek na vodič z tenkého kovového plechu, ktorý vytvorí po zalisovaní na lankovom vodiči pevný koniec. Vďaka tomu bude mať vodič lepší kontakt so svorkou. Dutinky je nutné používať vždy pri spojení lankového vodiča a skrutkovej svorky.

Dvojsadzbový elektromer – Je nevyhnutný na využívanie lacnejšej tarify el. energie (napr. v noci a cez víkendy).

Elektromer – Zariadenie, ktoré slúži na meranie spotreby el. energie.

Farebná teplota (teplota svetla, resp. jeho farba) – Udáva sa v Kelvinoch (K) a špecifikuje, aký odtieň má svetlo vyžarované svetelným zdrojom. Svetelné zdroje s nízkou farebnou teplotou cca 2 500 K svietia dožlta až oranžova, svetelné zdroje s vysokou farebnou teplotou (napr. 6 000 K) zasa domodra. Kompromisom je 4 000 K – tzv. denná biela

Fázový vodič – Ide o „živý“ vodič, ktorý má oproti zemi napätie. Ak sa ho dotknete, vaším telom môže prechádzať el. prúd, ktorý môže ohroziť vaše zdravie alebo život. Nachádza sa v ľavej zdierke 230 V zásuvky a označuje sa hnedou, čiernou alebo sivou farbou.

Impedančná slučka – Správne by sme mali hovoriť o impedancii poruchovej slučky. Ide o impedanciu okruhu od ukončenia fázového vodiča (ľavá zdierka 230 V zásuvky, vývod svietidla) cez všetky vodiče a spoje až k sekundárnemu vinutiu transformátora v trafostanici.

Istič – Ide o prístroj, ktorý chráni elektrický obvod pred nadprúdom (podobne ako poistka). Na rozdiel od poistky je však vratný, tj. po vypnutí a odstránení poruchy môžete istič znova zapnúť a používať. Ističe sú prepracovanejšie ako poistky. Ističe sa volia na základe požiadavky spotrebiča, prípadne na základe maximálnej prúdovej zaťažiteľnosti inštalovaného vodiča.

Kilowatthodina (kWh) – Jednotka, ktorá sa používa na meranie spotreby el. energie. V podstate udáva, koľko kW energie spotrebuje spotrebič za jednu hodinu. Pri prepočítaní na čas zapnutia spotrebiča počas roka môžete získať jeho ročnú spotrebu. Spotreba sa udáva aj vo Wattoch, čo je 0,001 kWh alebo v megawattoch čo je 1000 kWh.

Kombinovaný vodič – Ide o vodič, ktorý v sebe kombinuje funkciu neutrálneho a ochranného vodiča. Používa sa v sieťach TN-C a sčasti v sieťach TN-C-S, Označuje sa žltozelenou farbou.

Krabica – Elektroinštalačné krabice slúžia na rozbočenie jednotlivých elektroinštalačných okruhov na viacero vetiev. Do tých väčších môžete umiestniť aj pomocné prístroje (ističe a pod.).

LED – Skratka pre Light Emitting Diode, teda dióda vyžarujúca svetlo. Ide o polovodičový prvok (diódu), ktorý pri prechode prúdu produkuje svetlo. LED sa pôvodne používali ako kontrolky v rôznych zariadeniach (červené, zelené, modré a pod.). 

Lumen – Základná jednotka svetelného toku. Udáva sa pri žiarovkách a iných svetelných zdrojoch.

Lux – Základná jednotka intenzity osvetlenia.

Malé napätie (MN) – Ide o napätie do 50 V vrátane pri striedavom a do 120 V vrátane pri jednosmernom prúde. Takéto napätie nemôže ohroziť človeka a na manipuláciu s rozvodmi a zariadeniami na malé napätie nemusíte byť kvalifikovaným elektrotechnikom.

Motorový spúšťač – Prístroj určený na zapínanie a vypínanie elektromotora a tiež na jeho ochranu pred skratom a nadprúdom. Motorový spúšťač je v podstate špeciálny istič.

Multimeter – Multifunkčný merací prístroj. Väčšina multimetrov dokáže merať jednosmerný a striedavý prúd, napätie a odpor. Niektoré majú aj doplnkové funkcie ako napr. test vodivosti, meranie teploty či kapacity a pod.

Napätie – Veličina elektrické napätie vyjadruje rozdiel medzi el. potenciálmi dvoch bodov. Má značku U a základnou jednotkou je Volt (V). Napätie spolu s odporom určuje, aký prúdu bude vodičom prechádzať.

Neutrálny vodič – Hovorí sa mu aj nulák alebo stredný vodič. Ide o „neživý“ vodič, ktorý sám o sebe nemá napätie voči zemi (v sieťach TN). Pri spojení el. obvodu (napr. zapnutí spotrebiča) ním však prechádza el. prúd. Obvykle sa označuje svetlomodrou farbou.

Nízke napätie (NN) – Pri striedavom prúde ide o napätie 50 – 600 V medzi fázovými vodičmi a zemou alebo 50 – 1 000 V medzi jednotlivými fázovými vodičmi. V prípade jednosmerného prúdu ide o napätie 120 – 900 V. 

Nočný prúd Ide o slangový výraz pre lacnejšiu tarifu el. energie (napr. v noci alebo cez víkendy).

Oblúková ochrana (AFDD) – Špeciálny prístroj, ktorý dokáže odhaliť elektrický oblúk (iskrenie) v elektroinštalácii. Oblúk vzniká napr. pri uvoľnenej svorke, prepálenej izolácii medzi vodičmi a pod. Oblúková ochrana sa označuje skratkou AFDD z anglického Arc Fault Detection.

Odpor – Správne „elektrický odpor“. Ide o veličinu, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu odolávať prechodu elektrického prúdu. Má značku R a môžete ho vypočítať tak, že vydelíte el. napätie prechádzajúcim el. prúdom (R=U/I). Hodnota odporu sa udáva v Ohmoch.

Ochranný vodič – Je neživý, podobne ako neutrálny vodič. Na rozdiel od neho však cez ochranný vodič neprechádza prúd pri prevádzke spotrebiča, ale až v prípade poruchy „skrat na kostru“. Označuje sa žltozelenou farbou.

Poistka – Ochranný prvok, ktorého základom je vodič zo špeciálneho materiálu s presne vypočítaným priemerom. Pri prekročení maximálneho prúdu sa vodič pretaví a preruší obvod, čím ochráni elektrický spotrebič alebo iné zariadenie v obvode zapojené. Poistiek je viacero typov podľa označenia (PN, NH, NV,…) a podľa rozmerov (malé poistky, NH000, NH1, NH2, NH3,…)

Prepätie – Ide o napätie, ktoré je vyššie než je bežné pre konkrétny rozvod elektrickej energie(nad 253V pri jednofázovom rozvode a nad 440V pri trojfázovom rozvode) (a vyššie než na aké je rozvod navrhnutý). Takéto zvýšené napätie môže poškodiť elektroinštaláciu alebo pripojené spotrebiče. Na ochranu pred prepätím sa používa prepäťová ochrana v úrovniach od A (trafostanica), B (pri vstupe siete do objektu)(niekedy je ochrana B kombinovaná s ochranou C, takzvaná prepäťová ochrana B+C), C (v podružných rozvádzačoch) a D priamo v zásuvkách.

Príkon – Na rozdiel od výkonu vyjadruje množstvo energie, ktorú spotrebič spotrebuje. Výsledkom pomeru výkonu a príkonu je účinnosť.

Prúd – Pod pojmom elektrický prúd rozumieme množstvo el. náboja, ktorý prejde vodičom za určitý čas. Značkou el. prúdu je I a základnou jednotkou je ampér (A). Prúd prechádzajúci vodičom môžeme vypočítať, keď napätie vydelíme odporom (I = U/R).

Prúdový chránič – Prístroj, ktorý slúži na ochranu pred požiarom a úrazom el. prúdom. Prúdový chránič meria prúd, ktorý vstupuje do spotrebiča a prúd, ktorý sa z neho vracia cez neutrálny vodič. Ak zistí, že vracajúci sa prúd je menší ako menovitá hodnota, preruší el. obvod. Medzinárodné označenie RCD.

Relé Ide o prístroj s rovnakým princípom ako stýkač, na rozdiel od neho má však odlišnú konštrukciu. Relé sa väčšinou používa na spínanie menších prúdov ako stýkače, okrem toho mávajú relé aj rôzne doplnkové funkcie (napr. časové relé).

Rozvádzač – Tvorí ho jeden alebo viacero spínacích prístrojov (ističe, vypínače) a pridružené meracie, riadiace, ochranné a signalizačné zariadenia. Rozvádzače nesmú byť prístupné laikom, môžu ich obsluhovať iba poučené osoby a elektrotechnici. 

Rozvodná skriňa – Ide o podobné zariadenie ako rozvodnica. Na rozdiel od nich však bývajú rozvodné skrine odolnejšie voči mechanickému namáhaniu a vniknutiu prachu i vlhkosti.

Schodiskový automat – Ide o zariadenie, ktoré po stlačení tlačidla ponechá zapnuté osvetlenie po nastavený čas. Môžete tak bezpečne prejsť napr. tmavých schodiskom či dlhou chodbou bez toho, aby ste museli svetlo ručne vypínať ďalším vypínačom na konci.

Silnoprúd – Týmto slangovým výrazom sa označujú všetky el. rozvody s nízkym alebo vyšším napätím, ktoré môže byť pre človeka nebezpečné. Patria sem rozvody zásuvkových, svetelných, ale aj iných obvodov v domácnosti, ale napr. aj rozvody el. rozvodnej siete.

Skúšačka – Zariadenie, ktoré slúži na overenie prítomnosti napätia vo vodiči. Niektoré skúšačky dokážu tiež zisťovať poradie sledu fáz.

Slaboprúd – Týmto pojmom sa označujú el. rozvody s tzv. malým napätím, ktoré nie je pre človeka nebezpečné. Môže ísť o rozvody počítačových sietí, kamerových systémov, systémov inteligentnej elektroinštalácie, zvuku, videa a pod.

STN – Skratka pre Slovenské technické normy. Ide o súbor dokumentov, ktoré špecifikujú odporúčané vlastnosti najrôznejších predmetov, výrobkov, materiálov, stavieb a pod. Normy sa zaoberajú aj elektroinštaláciami, elektrickými zariadeniami, spotrebičmi.

Stýkač – Elektrický prístroj, ktorý dokáže pomocou elektromagnetu zapínať, vypínať či prepínať el. okruhy. Využíva sa tam, kde je potrebné spínať zariadenia či spotrebiče s veľkým príkonom pomocou malého prúdu (napr. bežným vypínačom).

TN-C – Ide o typ rozvodnej siete s uzemnením na strane zdroja (T), ochranou nulovaním na strane spotrebiča (N) a kombinovaným vodičom PEN, ktorý slúži ako neutrálny a ochranný súčasne. Sieť TN-C má teda 2, resp. v prípade 3-fázového rozvodu 4 vodiče. Väčšinou exteriérové siete.

TN-C-S – Ide o rozvodnú sieť TN-C, z ktorej je vytvorená sieť TN-S rozdelením PEN vodiča na ochranný a neutrálny (najčastejšie v hlavnom rozvádzači). Tzv. bod rozdelenia.

TN-S – Touto skratkou sa označuje typ rozvodnej siete s uzemnením na strane zdroja (T), ochranou nulovaním na strane spotrebiča (N) a separátnym ochranným vodičom (S). Siete TN-S majú teda 3, resp. 5 vodičov – fázový (alebo 3 pri trojfázovom rozvode), väčšinou vnútorná inštalácia.

Trojfázový prúd – Ide o striedavý prúd, ktorý sa prenáša pomocou 3 vodičov, pričom prúd v každom z nich je oproti predchádzajúcemu oneskorený (fázovo posunutý) o 120 °, teda o jednu tretinu otáčky generátora/zdroja.

Účinnosť – Vyjadruje, aký pomer energie vyprodukuje spotrebič v žiadanej forme. Značka účinnosti je grécke písmeno eta, pričom jej hodnota sa udáva buď číselne alebo v percentách (napr. účinnosť 0,98 = 98 %). 

Uzemnenie – Ide o vytvorenie vodivého spoja medzi zemou a určitou časťou stavby, resp. elektroinštalácie. Spoľahlivé a kvalitné uzemnenie je nevyhnutnou podmienkou pre správnu funkciu bleskozvodu i niektorých ochranných prvkov elektroinštalácie (napr. prúdových chráničov)

Volt (V) – Jednotka elektrického napätia. Pri vysokých napätiach sa používa aj jednotka kilovolt (kV, pričom 1 kV = 1 000 V).

Voltampér (VA) – Základná jednotka tzv. zdanlivého výkonu striedavého prúdu.

Výkon – Vyjadruje množstvo energie, ktoré spotrebič vyprodukuje za určitý čas. Elektrický výkon sa označuje písmenom P a udáva sa vo Wattoch (W). Pre striedavý prúd sa ešte zvykne špecifikovať zdanlivý výkon (značka S, jednotka voltampér – VA) a jalový výkon – nespotrebovaná časť činného prúdu

Vypínač – Prístroj, ktorý slúži na prerušenie el. obvodu a tým aj vypnutie pripojeného spotrebiča (napr. vypínač na svetlo) väčšinou sú konštruované do hodnoty 10A, max. 16A.

Vysoké napätie (VN) – Ide o napätie 600 V – 30 kV medzi fázovými vodičmi a zemou a 1 – 52 kV medzi jednotlivými fázovými vodičmi. Existuje aj veľmi vysoké napätie (VVN) a zvlášť vysoké napätie (ZVN). Všetky tieto napätia sa používajú na prenos el. prúdu cez rozvodnú sieť.

Wago svorka (wagoška) – Svorka na elektrické vodiče, ktorá umožňuje ich spájanie bez skrutkovania. Správny názov je bezskrutková svorka, keďže Wago je názov výrobcu.

Zachytávacia tyč Súčasť bleskozvodu, ktorej úlohou je zachytiť samotný bleskový výboj z atmosféry a následnej ho poslať cez bleskozvod bezpečne do zeme.

Zásuvka – Slúži na dočasné bezpečné pripojenie elektrospotrebiča k rozvodu el. energie. Najčastejšie sa stretnete s 230 V zásuvkou do 16 A, v domoch tiež so 400 V trojfázovou zásuvkou do 16 alebo 32 A. Silnejšie zásuvky sa používajú v priemysle.

Zemný odpor – Ide o odpor medzi uzemňovačom a samotnou zemou. Pre správnu funkciu uzemnenia by mal byť čo najnižší. Maximálne dovolené hodnoty pre jednotlivé prípady udávajú Slovenské Technické Normy (STN), maximálne hodnota pre bleskozvod je 10 Ohm. Niekedy sa označuje aj pojmom zemná impedancia.

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať

Elektroinštalácie NN

Neoddeliteľnou súčasťou každého objektu, už pri jeho vzniku, je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia každej stavby pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia,

Dozvedieť sa viac »

Výroba rozvádzačov

Našou výrobnou činnosťou je výroba NN rozvádzačov a rozvodníc do 4000A, typového a atypického prevedenia, oceľoplechové, staveniskové rozvádzače (antoníky), rozvádzače pre bytovú výstavbu, investičnú a individuálnu

Dozvedieť sa viac »