Bleskozvod

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s inštaláciou bleskozvodov všetkých druhou a typov. Vieme Vám pripraviť projekt bleskozvodu pre Váš objekt za predpokladu využitia ekonomicky a technicky najoptimálnejšieho riešenia. Bleskozvod vieme dodať a namontovať na akýkoľvek typ strechy a v akomkoľvek prostredí (najvyššiu inštaláciu bleskozvodu máme 2040 m.n.m.).

Načo nám slúži bleskozvod

Stiahnuť výboj blesku do zeme, kde je zakopané jadro bleskozvodu, a to tak, aby elektrický výboj určenou trasou čo najrýchlejšie prešiel od zachytávača/jimača do zeme a stavbu ako takú „obišiel“.

Bleskozvod a jeho história

Vynájdenie bleskozvodu bolo priznané americkému politikovi a vedcovi B. Franklinovi, ktorý prvé úspešné experimenty zachytenia blesku zrealizoval v roku 1750.

V Európe prvýkrát bleskozvod nainštaloval Čech Prokop Diviš v roku 1754, o štyri roky neskôr. Avšak aj napriek tomu ho česi považujú za vynálezcu bleskozvodu.

Bleskozvod, jeho hlavné časti:

  • zachytávače – ukončujú žeravú časť bleskového výboja nad chráneným objektom, a tým likvidujú nebezpečenstvo vzniku požiaru spôsobeného bleskom, tj. zachytávajú blesk. Sú tvorené najčastejšie tyčami, kovovými sieťami, hrebeňami, vytvarovanými drôtmi a pod.
  • spojenia a zvody – tvoria vodivé spojenie medzi zachytávačmi a uzemnením. Tvorí ich kovový drôt (FeZn alebo AlMgSi priemeru 8mm alebo 10mm) alebo izolovaný vysokonapäťový kábel (IScon, HVI), prípadne pásový vodič (FeZn 30×4).
  • uzemňovače – zabezpečujú prechod blesku (výboja) do zeme. Sú tvorené kovovou doskou predpísaných rozmerov zakopaných do zeme v definovanej hĺbke alebo pripojenie na kovové vedenia (najčastejšie FeZn 30×4) trvale umiestnené pod zemou, toto riešenie je preferovanejšie.

Pasívny bleskozvod

Je z historického hľadiska v našich zemepisných šírkach najviac používaným bleskozvodom. Účelom vonkajšej ochrany je zvedenie atmosférického elektrického výboja, s vysokou rázovou energiou, čo najkratším bleskovým zvodom do zeme (Frankliho bleskozvod). .Skladá zo zachytávača na strešnej časti, vodivým spojením zvislým zvodom a zemnou časťou. obvod atď.).

Aktívny bleskozvod

Definícia:

Po prekročení prahovej hodnoty dochádza k úderu blesku, k výboju. V ten moment reaguje aktívny bleskozvod vyslaním ústretového výboja, a to oveľa skôr v porovnaní s pasívnym zberačom. Diferencia v reakčnom čase je označovaná ako „iniciačný predstih“. Ústretový výboj sa spája vysoko nad chráneným objektom s prichádzajúcim hlavným výbojom, čím je zjednotený blesk privedený priamo na hrot aktívneho zachtávača. Pokračuje zvodom do uzemňovača, tam sa rozptýli do zeme. Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí len s bleskami v priestore definovanom rádiusmi ochrany.

Použitie:

Aktívny bleskozvod na území Slovenskej republiky nie je možné použiť, nakoľko norma STN 34 1398 pre aktívne bleskozvody bola zrušená k 01. marcu 2017, nebolo stanovené prechodné obdobie jej použitia a ani nebola žiadnou normou nahradená.

Väčšina predajcov aktívnych bleskozvodov sa odvoláva na francúzku normu NF C 17-102:2011, ktorá definuje používanie aktívnych zachytávačov, teda aktívnych bleskozvodov vo Francúzku, tj. členskom state EÚ. Tá je však legislatívne uznateľná v SR, len ak by bola prevzatá, úradne preložená a terminológia jej prekladu schválená pracovnou skupinou SÚTN, zároveň by musela byt SÚTN-om uverejnená. To však nie je. Všeobecne platí na Slovensku nasledovná hierarchia noriem 1. EN, 2. STN, 3. norma iného členského štátu EÚ.

Na Slovensku je norma upravujúca inštaláciu a použitie bleskozvodov, je to norma STN EN 62305-1 až 4 definujúca ochranu pre bleskom. Z toho vyplýva, že francúzku normu nemožno použiť, tj. aktívny bleskozvod nie je možné na Slovensku zlegalizovať podľa platnej normy na území Slovenskej republiky po dátume 1. 3. 2017. K vyjadreniu sa pripojil aj pán Vladimír Rudolf z EIC s dodatkom, že aktívny bleskozvod je možné naprojektovať a aj schváliť, ale bude fungovať ako pasívny zachytávač, pripadne ako doplnková ochrana bleskozvodu podľa STN EN 62305.

Exisujú výnimky – v prípade, že aktívny bleskozvod bol v projekte pre stavebné povolenie a stavba je v stave „povolená“ v dátume pred 01.03.2017, je možné bleskozvod nainštalovať a aj zrevidovať s odvolaním sa na vtedy platnú normu STN 34 1398.

Použitie aktívnych bleskozvodov je na zvážení investora a je v nesúlade s aktuálne platnou normou, viď vyjadrenie EIC

Vyjadrenie a usmernenie národného inšpektorátu práce NIP

Proces-previerky-STN-34_1398_2014

odborný článok p. Kreščanka o výpočte ochranného priestoru zachytávača – porovnanie NF C 102 a STN EN 62305

Odstupové vzdialenosti „s“

Zrozumiteľné vyjadrenie tejto veličiny je: „Je to vzdialenosť medzi bleskozvodom (zvodom alebo sústavou na streche) a kovovými súčasťami stavby/budovy, v mistach kde by sa mohlo naindukovat niečo z blesku…“

Vzorec výpočtu odstupovej vzdialenosti - bleskozvod

Pri aktívnych bleskozvodoch bola vo väčšine prípadov táto veličina opomenutá a bolo uprednosťnované obchodné hľadisko nad hľadiskom ochrany života a zdravia.

Odborné kontroly bleskozvodu – revízie bleskozvodu a ich periodicita

Odborné kontroly (revízie) bleskozvodu je nevyhnutné vykonávať najmenej raz za 4 roky, to v prípade, že máte inštalovaný bleskozvod podľa STN EN 62305. Tieto intervaly upravuje vyhláška 508/2009 Z.z. Interval revízie bleskozvodu je uvedený väčšinou na titulnej strane východiskovej revíznej správy.

V prípade bleskozvodu podľa STN 34 1398 je revízia raz za 2 roky (určené výrobcom aktívneho bleskozvodu), v prípade, že nedošlo k zásahu bleskom. V prípade zásahu je nevyhnutná okamžitá periodická revízia. Naša spoločnosť odporúča robiť revíziu aktívneho bleskozvodu minimálne každý rok.

ATN 005:2017

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať

Optické siete

Metalické káble sa zvyknú používať na kratšiu vzdialenosť (do 100 metrov) a väčšinou medzi sebou prepájajú celky nachádzajúce sa na jednom horizontálnom podlaží. Centrálny rozvádzač,

Dozvedieť sa viac »